Navigace

Kontakt

Otevírací doba

 • Prodej vína:
  Dennì
 • Letní sezóna (èervenec - srpen):
  Otevøeno dennì od 18 hodin, krom pondìlí.
  Pro vìtší skupiny je možno po domluvì rezervovat i pondìlí
 • Mimo sezónu:
  Pøijímáme objednávky po telefonické domluvì.